inquire button-01.png
new led banner_ product catalog-02.jpg
new led banner 2-01.jpg

LED 發光餐牌

自動亮燈

智能再升級  開合感應  打破昏暗限制

發光餐牌, 餐牌座, LED餐牌, 餐牌展示
發光餐牌, 餐牌座, LED餐牌, 餐牌展示

210X330mm

210X297mm

215.9X279.4mm

139.7X279.4mm

148X210mm

216X356mm

5.5x11"

F4

Legal

A5

Letter

A4

尺寸齊全 想幾大就幾大

尺寸齊全 想幾大就幾大

邊頁發光你話事

一面一頁發光

1light.png
bk1.png

​內頁

3 view  insidelight+light-01.png
1view back.png

正面

反面

百變形式 怎樣的空間也容得下

1½ cups

Butter

A2

A3

3X7.8"

發光展示板

發光展示板

發光收銀夾

3X7.8"

A2

A3

發光收銀夾

發光展示板

1/3 A4

1/2 A4

1½ cups

Butter

A2

A3

3X7.8"

發光展示板

A5

A6

發光餐牌三面座

發光餐牌兩面座

LOGO PRINTING-01.png
燙銀
絲印
壓印
燙金